Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego www.Skory-Dekoracyjne.pl

Skory-Dekoracyjne.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Skory-Dekoracyjne.pl, prowadzony przez Prywatną Firmę „Urszula  Pluczyńska  z siedzibą w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 66/16, NIP: 684-111-77-90, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@skory-dekoracyjne.pl.

1. Skory-Dekoracyjne.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Skory Dekoracyjne.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Skory-Dekoracyjne.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Skory-Dekoracyjne.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta Skory-Dekoracyjne.pl  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Skory-Dekoracyjne.pl dotyczącą Konta,

w każdym czasie poprzezkontakt drogą mailową . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Skory-Dekoracyjne.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Skory-Dekoracyjne.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Skory-Dekoracyjne.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Skory-Dekoracyjne.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Skory-Dekoracyjne.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Skory-Dekoracyjne.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Skory-Dekoracyjne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych

i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Skory-Dekoracyjne.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest dokument sprzedaży w formie „rachunku sprzedaży”.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Skory-Dekoracyjne.pl Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Skory-Dekoracyjne.pl w zakładce wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Skory-Dekoracyjne.pl dotycząca zakupu danego produktu w Skory-Dekoracyjne.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Skory-Dekoracyjne.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów,

w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Skory-Dekoracyjne.pl Skory-Dekoracyjne.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Skory-Dekoracyjne.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Skory-Dekoracyjne.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Skory-Dekoracyjne.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
-Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DOTPAY S.A. –  Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
-Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez DOTPAY S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Skory-Dekoracyjne.pl, Skory-Dekoracyjne.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego.

O możliwości odebrania zamówionego produktu Skory-Dekoracyjne.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępne jest w Skory-Dekoracyjne.pl pod hasłem wysyłka (adres wskazany w danych kontaktowych)

13. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu to 2 lata od daty zakupu. W przypadku korzystania gwarancji klient zwraca się do Skory-Dekoracyjne.pl o realizację gwarancji.

14. Skory-Dekoracyjne.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte
w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą drogi mailowej tj. sklep@skory-dekoracyjne.pl

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SkoryDekoracyjne.pl. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Skory-Dekoracyjne.pl albo Skory-Dekoracyjne.pl nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Skory-Dekoracyjne.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Skory-Dekoracyjne.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Skory-Dekoracyjne.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Skory-Dekoracyjne.pl nie stanowią oferty

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Skory-Dekoracyjne.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Skory-Dekoracyjne.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient dokonujący zakupu w Skory-Dekoracyjne.pl

21a. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem naszego sklepu. W związku z tym dokładamy wszelkich starań by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności

z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

22. Skory-Dekoracyjne.pl. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Skory-Dekoracyjne.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Skory-Dekoracyjne.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Skory-Dekoracyjne.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Skory-Dekoracyjne.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Skory-Dekoracyjne.pl

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Skory-Dekoracyjne.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl